Kompostownia

Urząd Miejski Pszczyna

Ślaskie pozytywne
UE
Program regionalny

INWESTYCJE
Inwestycja
2017-12-05
O inwestycji
Projekt pod nazwą "Budowa kompostowni osadów ściekowych PSZCZYNA w Jankowicach przy ulicy Złote Łany" przyczynia się do poprawy systemu zarządzania środowiskiem w Gminie. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet V, działanie 5.2 Gospodarka odpadami.

Wartość projektu ogółem: 4 209 913,60 zł
Dofinansowanie : 3 013 877,14 zł
Wkład własny: 1 196 036,46 zł
Procent dofinansowania: 71,59%

Przedmiot i cel inwestycji
Przedmiotem projektu była budowa kompostowni osadów ściekowych, pochodzących
z sąsiadującej z kompostownią oczyszczalni ścieków "Pszczyna" wraz z niezbędnym materiałem strukturalnym w postaci różnych odpadów bogatych w węgiel elementarny. Kompostownia przetwarzać będzie docelowo w ciągu roku około 6.000 ton materiału strukturalnego, masy zielonej oraz osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków ?Pszczyna?.

Celem inwestycji było dostosowanie sposobów odzysku i unieszkodliwiania odpadów do wymagań przepisów Unii Europejskiej i przepisów polskiego prawa z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki odpadami.

Zakres inwestycji
W zakres projektu weszła budowa następujących obiektów, budynków i budowli:
a) wiata magazynowa odpadów,
b) wiata technologiczna,
c) plac operacyjno-składowy o nawierzchni betonowej wraz z murami oporowymi,
d) waga samochodowa,
e) brodzik dezynfekcyjny,
f) pomieszczenie socjalno-biurowe dla obsługi,
g) droga dojazdowa,
h) pas zieleni,
i) ogrodzenie.

Ponadto w ramach inwestycji zrealizowano następujące sieci i instalacje:
a) kanalizacja wód opadowych z obiektów kubaturowych,
b) kanalizacja odcieków z placu operacyjno składowego,
c) kanalizacja ścieków sanitarnych,
d) sieć wodociągowa i wody p.poż.,
e) zasilanie główne,
f) zasilanie urządzeń,
g) oświetlenie zewnętrzne,
h) instalacja odgromowa,
i) instalacja wyrównawcza,
j) kabel telefoniczny.

Rodzaje opadów przewidziane do kompostowania
a) osady ściekowe z oczyszczalni "Pszczyna";
b) materiał strukturalny: papier, trociny, drewno odpadowe, słoma, kora;
odpady "zielone": trawa, gałęzie i krzewy z wycinek
Aktualności
copyright © Arkadiusz Waliczek